Modalidades de matricula

· Matrícula a tempo completo: 
45 prazas de novo ingreso (15 por Universidade). Para esta modalidade haberá tres prazas máis por universidade para alumnos extracomunitarios.

· Matrícula a tempo parcial: 
15 prazas de novo ingreso (5 por Universidade). Para esta modalidade de matriculación é requisito indispensable a súa aprobación por parte da Comisión Académica. Para solicitala, haberá que demostrar motivos de carácter laboral, familiar ou persoal presentando os documentos xustificativos pertinentes.

O cambio da modalidade de matrícula ten que ser por causas xustificadas documentalmente (causas laborais, familiates, etc.) e quedará condicionado ó informe favorable da Comisión Académica.