Aviso legal

O usuario que accede e usa esta páxina web coñece e acepta as condicións xerais aquí redactadas, e as modificacións que se produzan, debendo acceder periodicamente a estas para o seu coñecemento.

A páxina web comprende os textos, gráficos, imaxes, vídeos, sons, debuxos, fotografías e software incluídos na mesma, xa sexan susceptibles ou non de propiedade intelectual.

PRIMEIRA.- Titular da web

PROGRAMA DE  DOUTORAMENTO  INTERUNIVERSITARIO EN  ANÁLISE ECONÓMICA E  ESTRATEXIA EMPRESARIAL da UNIVERSIDADE DE VIGO, entidade con domicilio social en  Facultade de Ciencias Económicas e  Empresariais - Campus de Vigo, 36310, Vigo, España, a efectos de notificacións, con  CIF  Q-8650002 B, e pode ser contactada a través da dirección de correo electrónico ecobas@uvigo.es.

SEGUNDA.- Obxecto da web

PROGRAMA DE  DOUTORAMENTO  INTERUNIVERSITARIO EN  ANÁLISE ECONÓMICA E  ESTRATEXIA EMPRESARIAL pon a disposición do público (en diante USUARIOS), que acceda ao dominio,  https://www.doctoradoeconomiaempresa.gal/ (en diante WEB), información e datos (en diante CONTIDOS), mediante unha web de carácter informativo.

TERCEIRA.- Acceso á web

O acceso e uso da WEB polos USUARIOS é gratuíto, sen previa autorización, subscrición ou rexistro.

O acceso e uso  dos USUARIOS a esta WEB non implica ningunha obrigación sobre a calidade e velocidade do acceso por parte de PROGRAMA DE  DOUTORAMENTO  INTERUNIVERSITARIO EN  ANÁLISE ECONÓMICA E  ESTRATEXIA EMPRESARIAL, que poderá modificar as condicións de acceso ou suspender o acceso á WEB, ou a parte da WEB, sen previo aviso, non responsabilizándose a PROGRAMA DE  DOUTORAMENTO  INTERUNIVERSITARIO EN  ANÁLISE ECONÓMICA E  ESTRATEXIA EMPRESARIAL das consecuencias, danos e prexuízos ocasionados pola modificación do acceso e a suspensión da WEB.

O hardware e software necesarios para acceder á WEB serán por conta dos USUARIOS. O PROGRAMA DE  DOUTORAMENTO  INTERUNIVERSITARIO EN  ANÁLISE ECONÓMICA E  ESTRATEXIA EMPRESARIAL non será responsable do funcionamento nin das consecuencias destes, nin dos dereitos de uso ou licenzas requiridos para a súa utilización.

Tampouco será responsable o PROGRAMA DE  DOUTORAMENTO  INTERUNIVERSITARIO EN  ANÁLISE ECONÓMICA E  ESTRATEXIA EMPRESARIAL de ningunha anomalía, mal funcionamento, deterioración, borrado de datos ou software que se produza nos equipos ou sistemas dos USUARIOS, como consecuencia directa ou indirecta do acceso ou intento de acceso á WEB.

O servizo prestado por PROGRAMA DE  DOUTORAMENTO  INTERUNIVERSITARIO EN  ANÁLISE ECONÓMICA E  ESTRATEXIA EMPRESARIAL mediante a súa WEB é por tempo indefinido, sen prexuízo de poder suspenderse ou cancelarse esta sen previo aviso.

CUARTA.- Contidos da web

Os CONTIDOS da WEB son proporcionados por PROGRAMA DE  DOUTORAMENTO  INTERUNIVERSITARIO EN  ANÁLISE ECONÓMICA E  ESTRATEXIA EMPRESARIAL.

O idioma utilizado por PROGRAMA DE  DOUTORAMENTO  INTERUNIVERSITARIO EN  ANÁLISE ECONÓMICA E  ESTRATEXIA EMPRESARIAL na WEB será o galego, sen prexuízo da utilización doutras linguas, nacionais ou autonómicas. PROGRAMA DE  DOUTORAMENTO  INTERUNIVERSITARIO EN  ANÁLISE ECONÓMICA E  ESTRATEXIA EMPRESARIAL non se responsabiliza da non comprensión ou entendemento do idioma da WEB polos USUARIOS, nin das súas consecuencias.

PROGRAMA DE  DOUTORAMENTO  INTERUNIVERSITARIO EN  ANÁLISE ECONÓMICA E  ESTRATEXIA EMPRESARIAL poderá modificar os CONTIDOS sen previo aviso, así como suprimir e cambiar estes dentro da WEB, e a forma en que se accede a estes, sen xustificación algunha e libremente, non responsabilizándose das consecuencias que os mesmos poidan ocasionar aos USUARIOS.

Son propiedade de PROGRAMA DE  DOUTORAMENTO  INTERUNIVERSITARIO EN  ANÁLISE ECONÓMICA E  ESTRATEXIA EMPRESARIAL todos os dereitos de propiedade industrial e intelectual da WEB, así como dos CONTIDOS que alberga. Calquera uso da WEB ou os seus CONTIDOS deberá ter un carácter exclusivamente particular. Está reservado exclusivamente a PROGRAMA DE  DOUTORAMENTO  INTERUNIVERSITARIO EN  ANÁLISE ECONÓMICA E  ESTRATEXIA EMPRESARIAL calquera outro uso que supoña a copia, reprodución, distribución, transformación, comunicación pública ou calquera outra acción similar, de todo ou parte dos CONTIDOS da páxina WEB, así como desta mesma, polo que ningún USUARIO poderá levar a cabo estas accións sen a autorización previa e por escrito de PROGRAMA DE  DOUTORAMENTO  INTERUNIVERSITARIO EN  ANÁLISE ECONÓMICA E  ESTRATEXIA EMPRESARIAL.

Prohíbese o uso dos CONTIDOS da WEB para promocionar, contratar ou divulgar publicidade ou información propia ou de terceiras persoas sen a autorización de PROGRAMA DE  DOUTORAMENTO  INTERUNIVERSITARIO EN  ANÁLISE ECONÓMICA E  ESTRATEXIA EMPRESARIAL nin remitir publicidade ou información valéndose para iso dos servizos ou información que se poñen a disposición dos USUARIOS, independentemente de se a utilización é gratuíta ou non.

As ligazóns ou  hiperenlaces que incorporen terceiros nas súas páxinas web, dirixidos a esta WEB, serán para a apertura da páxina WEB completa, non podendo manifestar, directa ou indirectamente, indicacións falsas, inexactas ou confusas, nin incorrer en accións desleais ou ilícitas en contra de PROGRAMA DE  DOUTORAMENTO  INTERUNIVERSITARIO EN  ANÁLISE ECONÓMICA E  ESTRATEXIA EMPRESARIAL.

PROGRAMA DE  DOUTORAMENTO  INTERUNIVERSITARIO EN  ANÁLISE ECONÓMICA E  ESTRATEXIA EMPRESARIAL non se fai responsable da fiabilidade e rapidez dos  hiperenlaces que se incorporen na WEB para a apertura doutras. PROGRAMA DE  DOUTORAMENTO  INTERUNIVERSITARIO EN  ANÁLISE ECONÓMICA E  ESTRATEXIA EMPRESARIAL non garante a utilidade destas ligazóns, nin se responsabiliza dos contidos ou servizos aos que poidan acceder os USUARIOS por medio destas ligazóns, nin do bo funcionamento destas webs.

QUINTA.- Usuarios da web

Os Usuarios que accedan á WEB de PROGRAMA DE  DOUTORAMENTO  INTERUNIVERSITARIO EN  ANÁLISE ECONÓMICA E  ESTRATEXIA EMPRESARIAL farano conforme á Lei, e obríganse en todo momento a non acceder á WEB e aos CONTIDOS de forma contraria á establecida e/ou con fins ilícitos, lesivos de dereitos e liberdades de terceiros, ou que poidan danar, deteriorar, saturar ou retardar a WEB, en prexuízo de PROGRAMA DE  DOUTORAMENTO  INTERUNIVERSITARIO EN  ANÁLISE ECONÓMICA E  ESTRATEXIA EMPRESARIAL ou de terceiros Usuarios.

Os Usuarios non farán uso dos CONTIDOS da WEB de forma contraria á Lei, (especialmente á Lei de Propiedade Intelectual e Industrial) usos e costumes e orde público, nin copiarán, distribuirán, difundirán, transformarán, modificarán ou manipularán estes.

PROGRAMA DE  DOUTORAMENTO  INTERUNIVERSITARIO EN  ANÁLISE ECONÓMICA E  ESTRATEXIA EMPRESARIAL non dispón na súa WEB de produtos ou servizos a disposición dos Usuarios onde estes deban introducir calquera tipo de contido ou información, como poden ser grupos de noticias, chat, foros ou outros de carácter similar.

O acceso aos CONTIDOS da WEB por parte do USUARIOS será baixo a súa total responsabilidade non podendo repercutir a PROGRAMA DE  DOUTORAMENTO  INTERUNIVERSITARIO EN  ANÁLISE ECONÓMICA E  ESTRATEXIA EMPRESARIAL calquera consecuencia derivada directa ou indirectamente do acceso á WEB, xa sexa de ámbito físico, lóxico, moral ou persoal.

PROGRAMA DE  DOUTORAMENTO  INTERUNIVERSITARIO EN  ANÁLISE ECONÓMICA E  ESTRATEXIA EMPRESARIAL poderá responsabilizar aos Usuarios que facendo un mal uso da WEB causasen danos ou prexuízos a terceiras persoas, así como dos posibles virus ou programas informáticos, que puidesen introducir, xerar, aloxar na WEB, e deterioren ou poidan deteriorar tanto os CONTIDOS como o bo funcionamento desta, así como os equipos, sistemas e programas dos Usuarios da WEB.

PROGRAMA DE  DOUTORAMENTO  INTERUNIVERSITARIO EN  ANÁLISE ECONÓMICA E  ESTRATEXIA EMPRESARIAL poderá dirixirse contra os Usuarios sobre todas as reclamacións, indemnizacións, multas ou sancións administrativas que recaesen sobre PROGRAMA DE  DOUTORAMENTO  INTERUNIVERSITARIO EN  ANÁLISE ECONÓMICA E  ESTRATEXIA EMPRESARIAL e sexan responsabilidade directa ou indirecta dalgún USUARIO dos CONTIDOS ou servizos da WEB.

Todos os Usuarios que coñezan algunha actuación que estea a deteriorar ou poida deteriorar o bo funcionamento da WEB de PROGRAMA DE  DOUTORAMENTO  INTERUNIVERSITARIO EN  ANÁLISE ECONÓMICA E  ESTRATEXIA EMPRESARIAL, modificar ou alterar os CONTIDOS desta, deberán comunicalo inmediatamente a PROGRAMA DE  DOUTORAMENTO  INTERUNIVERSITARIO EN  ANÁLISE ECONÓMICA E  ESTRATEXIA EMPRESARIAL.

SEXTA.- Lexislación aplicable e xurisdición

As controversias que puidesen xurdir entre o PROGRAMA DE  DOUTORAMENTO  INTERUNIVERSITARIO EN  ANÁLISE ECONÓMICA E  ESTRATEXIA EMPRESARIAL e as persoas usuarias deste servizo sobre a interpretación ou a aplicación das presentes condicións ou, en xeral, sobre o uso do mesmo serán competencia dos xulgados españois e rexeranse pola lexislación española.