Axudas estatais

Convocatoria: Axudas Salvador de Madariaga (IEU)
 • Prazo: ~Decembro-Xaneiro
 • Organismo: Ministerio de Educación e Formación Profesional
 • Obxecto: Axudas para a formación predoutoral no IUE (Instituto Universitario Europeo de Florencia) enmarcads dentro do Programa de Promoción de talento e a súa empleabilidade do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación. 
 • Requisitos xerais: Ter unha titulación de máster ou equivalente en materías xurídicas, económico-empresariales, político-sociolóxicas, ou de humanidades a día 31 de agosto do ano da convocatoria, ter nacionalidade española ou ser residente en territorio español e ter nivel C1 de inglés.
 • Máis información

Convocatoria: Contratos predoutorais para a formación de doutores (FPI).
 • Prazo: entre 15 e 20 días despois da publicación da convocatoria (~Outubro)
 • Organismo:  Axencia Estatal de Investigación
 • Obxecto: formación de doutores baixo a modalidade de contrato predoctoral, a fin de que o persoal investigador predoctoral en formación realice unha tese doutoral asociada a un proxecto de investigación. 
 • Requisitos xerais: Ter formalizado a matrícula ou ter superado o proceso de admisión no presente curso académico.
 • Máis información

Convocatoria: Axudas para a formación de profesorado universitario (FPU)
 • Prazo: ~Novembro-Decembro
 • Organismo: Ministerio de Educación e Formación Profesional
 • Obxecto: axudas destinadas á formación investigadora en programas de doctorado en calqueira área de coñecemento científico, que faciliten a futura incorporación destas personas ao sistema español de educación superior, e de investigación científica.
 • Requisitos xerais: Ter formalizado a matrícula dun doutorado nunha Universidade española ou cursar un máster que dé acceso a un doutorado, acreditación data da finalización dos estudos e nota media igual ou superior á nota de referencia da rama de coñecemento
 • Máis información